Change Manager

Po co grać?
Gra Change Manager™ to strategiczna gra decyzyjna poświęcona skutecznemu wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie.


Opis gry:
Uczestnicy zostają podzielni na 4 osobowe zespoły, które przejmują kontrolę nad przedsiębiorstwem w słabej kondycji finansowej i o nieefektywnym procesie biznesowym. W toku symulacji uczestnicy zaplanują i przeprowadzą w firmie szereg zmian, które mają doprowadzić do poprawy kondycji spółki. W tym celu wezmą udział w trzech modułach gry:

 

Moduł 1) Rozumienie procesu i efektywność kosztową– w tym module uczestnicy zapoznają się z sytuacją firmy, przebiegiem jej procesów biznesowych oraz obiegiem pieniądza w przedsiębiorstwie. Następnie identyfikują kluczowe obszary, w których będą wdrażać zmiany. Podczas planowania zmian biorą pod uwagę realia rynkowe i perspektywę interesariuszy przedsiębiorstwa.

Moduł 2) Otoczenie - uwarunkowania społeczne zmian – w tym module uczestnicy poznają narzędzie do planowania i mapowania otoczenia zmian - (matryca ‘six-FM’). Narzędzie to służy do identyfikacji czynników sprzyjających i utrudniających wprowadzeniu planowanych zmian w różnych obszarach firmy.

Moduł 3) Zmiana jako projekt – planowanie strategiczne, szacowanie ryzyka – w tym module uczestnicy najpierw planują zmiany w firmie od strony procesowej i finansowej, a następnie w toku 8 rund symulacji analizują ich efekty i konsekwencje finansowe, z możliwością modyfikacji przyjętej strategii. W podejmowanych decyzjach uczestnicy muszą brać pod uwagę czynniki finansowe, ale także społeczne i technologiczne, które rodzą ryzyko w obszarze otoczenia zmian.

 

Dzięki grze:
Gra Change Manager™ jest nastawiona na rozwój:
• świadomości o uwarunkowaniach skutecznego wdrażania zaplanowanych zmian w firmie,
• Umiejętności radzenia sobie w efektywnym wdrażaniu zmian
Uczestnicy poznają dzięki niej:
• Uwarunkowania finansowe i biznesowe wprowadzanych zmian,
• Strategiczną rolę zmian w przedsiębiorstwie,
• Sposób szacowania kosztów i korzyści z wdrażanych zmian,
• Widzenie zmiany jako projektu rozłożonego na etapy,
• Ryzyko finansowe związane ze zmianami,
• Społeczne uwarunkowania powodzenia zmian,
• Praktyczne narzędzia do planowania zmian i mapowania ich otoczenia w organizacji (matryca ‘six-FM’)

 

Grupa docelowa:
specjaliści managerowie średniego i wyższego szczebla - w tym działy: IT, produkcja, logistyka, HR, sprzedaż

 

Czas trwania: 8 godzin

 

Cena wypożyczenia: 670 PLN netto + 23% VAT ( cena zawiera koszty dostarczenia i odbioru przez kuriera )

 

Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Lufki i pieniążki

3. Karty zmian

4. Rachunki zysków i strat

5. Wykresy gantta

6. Karty procesowe